(1 izvršitelj/izvršiteljica)

 

RADNO MJESTO

 • Naziv radnog mjesta: Tajnik
 • Broj traženih radnika: 1
 • Mjesto rada: Zagreb
 • Vrsta zaposlenja: Neodređeno
 • Probni rad: 6 mjeseci

 

UVJETI ZA PRIJAM

 • hrvatsko državljanstvo,
 • srednja stručna sprema, minimalno 5 godina radnog iskustva,
 • znanje rada na računalu,
 • znanje engleskog jezika,
 • položen vozački ispit B kategorije i važeća vozačka dozvola

 

KANDIDATI SU OBVEZNI UZ PRIJAVU PRILOŽITI

 • prijavni obrazac (https://www.hcpi.hr/sites/default/files/inline-files/Obrazac%20prijave%20na%20natje%C4%8Daj_230531_074642.pdf)
 • zamolbu s naznakom radnog mjesta,
 • životopis s kontakt podacima,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice),
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem,
 • preslika važeće vozačke dozvole,
 • izvod o radnom stažu iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima / trajanju radnog iskustva (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca),
 • dokaz o nekažnjavanju

 Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava uvjete iz natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati.

 

Adresu na koju se podnose prijave je:

Poštom:  Hrvatski centar za potresno inženjerstvo – Interventna služba

               Kranjčevićeva 2

               10000 Zagreb

 

S OBAVEZNOM naznakom:

''PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

 – TAJNIK “

                                                       - ne otvarati -

 

 Prijava na natječaj nije ograničena spolom kandidata.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) radnih dana od dana objave natječaja putem elektronske pošte i na oglasnoj ploče.

Način i rok izvješćivanja kandidata:

kandidati koji zadovoljavaju sve formalne uvjete natječaja bit će pozvani na pisano testiranje putem elektroničke pošte s navedenim mjestom i vremenom testiranja koje će biti organizirano u roku ne dužem od 15 radnih dana od dana zaprimanja poziva na testiranje elektroničkim putem.

Kandidat koji pristupi testiranju dužan je sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Usmeno testiranje za kandidate koji uspješno polože pisane testove, bit će održan isti dan nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Pismeno testiranje obuhvatit će sljedeće:

 1. Temeljni propisi Republike Hrvatske – Ustav Republike Hrvatske (NN 85/2010),
 2. Temeljni propisi Republike Hrvatske iz područja civilne zaštite – Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/2015, 118/2018,20/2021 i 114/2022),
 3. Temeljna znanja iz područja civilne zaštite – Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/2016), Uredba o  sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite (NN 27/2017), Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite (NN 33/2017),
 4. Temeljna znanja o aktivnostima i procesima HCPI-IS-a – Statut HCPI-IS,
 5. Temeljna znanja iz područja potrebnima za obavljanje specifičnog radnog mjesta - Zakon o udrugama (NN 74/2014, 70/2017,98/2019 i 151/2022), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015).

 

 OPIS POSLA

 • Rukovodi Tajništvom Udruge i odgovoran je za rad Tajništva Udruge,
 • Obavlja i organizira pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove te vodi financije, izrađuje analize i druge materijale za potrebe tijela Udruge,
 • Izrađuje odnosno osigurava izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o radu i financijskom poslovanju Udruge,
 • Vodi odnosno osigurava vođenje zapisnika sa sjednica Skupštine te Upravnog i Nadzornog odbora,
 • Vodi i brine o urednom vođenju internih baza Udruge,
 • Evidentira i arhivira poslovnu dokumentaciju i dokumentaciju redovnog rada Udruge prema važećim zakonskim propisima;
 • Vodi knjigu (dnevnika) blagajne te ostalu pomoćnu evidenciju Udruge
 • Izdaje putne naloge, vodi evidenciju o korištenju službenih vozila, vodi knjigu službenih putovanja,
 • Prati rokove i usklađuje potrebne administrativne poslove Udruge (registracije, osiguranja, liječnički pregled itd..),
 • Brine o nabavci uredskog materijala i pribora uredskih strojeva za potrebe rada Udruge,
 • Priprema i prosljeđuje potrebnu dokumentaciju za knjigovodstveni servis s kojim usko surađuje,
 • Provjerava vjerodostojnost obveza i likvidira račune prije izrade naloga za plaćanje te podmiruje dospjele financijske obveze (plaćanje računa),
 • Surađuje sa tijelima državne uprave i JLRS,
 • Sudjeluje u izradi godišnjeg popisa imovine (inventure),
 • Evidentira aktivnosti članova u tekućoj godini (akcije, vježbe, edukacije i dr.),
 • Prijavljuje članove na redovne i druge aktivnosti koje provodi Udruga,
 • Izrađuje i dostavlja izvješća o određenoj aktivnosti Udruge,
 • Prosljeđuje dnevnu poštu i  pozive, komunicira s unutarnjim i vanjskim, dionicima
 • Surađuje u aktivnostima pripreme i provedbe projekata i razvojnih aktivnosti, (dostavlja podatke o potrebama Udruge, prikuplja dokumentaciju za prijavu i sl.),
 • Obavlja i druge poslove predviđene Statutom, kao i poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukama Skupštine i Upravnog odbora Udruge.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavcima 1. - 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl. 49. st. 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka (na snazi od 25.05.2018) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka, a sve sukladno zakonu koji uređuje zaštitu osobnih podataka i drugim važećim propisima.

Odabir kandidata za zapošljavanje bit će donesen na sjednici Upravnog Odbora HCPI-IS.  

Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i rezultate testiranja izabranog kandidata s kojim je sklopljen ugovor o radu u skladu s propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka.