Knjiga "Potresno inženjerstvo - obnova zidanih zgrada"

Potresi u Zagrebu te Petrinji i okolici obilježili su 2020. godinu. Nažalost, prokazali su brojne manjkavosti vezane uz upravljanje rizikom od potresa koje su se godinama ignorirale. Stručnjaci u području potresnog inženjerstva i obnove zidanih zgrada su stoga u ovome djelu pokušali obuhvatiti i povezati specifične teme vezane uz obnovu koja slijedi ubrzo, a u cilju da se pokušaju nadomjestiti uočene manjkavosti i omoguće početni koraci uz što manje početnih pogrešaka. Djelo je ponajprije namijenjeno projektantima konstrukcije na koje će u početku pasti najveći teret obnove, a malo je oslonaca koji im mogu dati sigurnost u tome procesu.

Knjiga "Potresno inženjerstvo - obnova zidanih zgrada" dostupna za narudžbu putem stranica: http://www.casopis-gradjevinar.hr/izdavastvo/

ZZOozz

Priručnik - Zidane omeđene konstrukcije

Ekspertna skupine Hrvatske komore inženjera građevinarstva izradila je priručnik Zidane omeđene konstrukcije (poveznica).

Nakon serije potresa na području Sisačko moslavačke županije, od kojih je najrazorniji bio magnitude od čak 6.2 po Richteru, već na temelju prvih pregledao jasno je to da će prilikom obnove postojati potreba za izgradnjom velikog broja potpuno novih građevina, ponajprije obiteljskih kuća. Razlog jest taj što je veliki broj građevina oštećen u tolikoj mjeri da je izgubio nosivost i stabilnost ili se ne može popraviti odnosno popravak nije isplativ u usporedbi s gradnjom nove građevine. U ovome preglednom radu dan je kratki osvrt vezan na zidane konstrukcije, kakve se većinom očekuju u obnovi. Ukratko su navedene prednosti zidanih konstrukcija, propisi i norme te pravila po kojima se te građevine projektiraju i izvode. Također su priložena dva primjera pravilno projektirane i koncipirane zidane konstrukcije za gradnju u potresnim područjima.

Članak u časopisu Građevinar : Procjena oštećenja građevina nakon potresa - postupak provođenja pregleda zgrada

Procjene oštećenja i uporabljivosti građevina u Hrvatskoj, iskočile su u prvi plan nakon potresa u Zagrebu 22. ožujka 2020. S obzirom na manjkavosti pripremne faze, pri čemu nije provedena edukacija stručnjaka prije potresa, nego u hodu, procjene su sadržavale dozu subjektivnosti i interpretacije na temelju znanja, iskustva, ali i intuicije pojedinaca. U radu (poveznica) je detaljno prikazana metodologija koja može pomoći u brzim procjenama te kod detaljnih inženjerskih pregleda koji se moraju napraviti prije obnove. Prikazana metodologija se može iskoristiti u slučaju novoga razornog potresa koji se može dogoditi već sutra.

Priručnik ''URGENTNI PROGRAM POTRESNE OBNOVE – UPPO'' 

Priručnik (poveznica) je zamišljen kao ''živ'' odnosno postavljeni su okviri za suradnju sa strukom na terenu pri čemu je za konkretne probleme predloženo nekoliko tehničkih rješenja, prezentirani su konkretni primjeri i troškovničke stavke. Autori i suradnici su posebno vodili računa da tehnička rješenja koja se predlažu za ''razinu 1'' odnosno obnovu dimnjaka, zabatnih zidova i ostalih tavanskih struktura budu i konačno rješenje te da se obnova može nastaviti po ostalim razinama obnove, kako će to biti propisano Zakonom. Izrađena je iinteraktivna internet aplikacija koje će omogućiti lakše pretraživanje, povezivanje i nadogradnju rješenja. 

AB

 

Internet aplikacija (interaktivni priručnik):

interaktivni

 

 

 

Priručnik za protupotresnu obnovu postojećih zidanih zgradaTehnike popravaka i pojačanja zidanih zgrada

U priručniku su prikazana oštećenja na nosivoj konstrukciji jedne uobičajene stambene zgrade u centru Zagreba s ciljem da se shvati kako pukotine i oštećenja nisu samo kozmetičke prirode na žbuci ili podgledu već da su pokazatelj oštećenja na nosivoj konstrukciji pa je nužna sanacija i pojačanje nosive konstrukcije. Također su prikazane na konkretnom primjeru koje su to intervencije kod sanacije i pojačanja nosive konstrukcije, te koliki je njihov trošak. Budući da pojačanje nosive konstrukcije nije jeftino ni jednostavno, dan je prijedlog etapne izvedbe, s ciljem da svaka etapa izvedbe rezultira nekim povećanjem razine otpornosti.

U ovome priručniku cilj je dodatno proširiti znanje o uobičajenim oštećenjima u potresu na zidanim zgradama te dati veći broj tehnika sanacija i pojačanja nosive konstrukcije. Sanacija pojedinih oštećenja, kao i podizanje otpornosti, može se postići na više načina s različitim tehnikama, tradicionalnim i uobičajenim koje su jednostavne za izvedbu ili suvremenim koje traže specijalističku izvedbu. U ovome priručniku prikazat ćemo neke od tih tehnika. Naravno da postoji još čitav niz tehnika koje zbog brzine izrade priručnika nismo uspjeli obraditi, no svakako planiramo ovaj priručnik u sljedećem razdoblju dopuniti sa svim nama poznatim tehnikama, pa i nekima koje možda još ne znamo, ali ćemo ih otkriti u ovom periodu obnove.

galic1   galic2

   

 

 

URBANA OBNOVA - Urbana rehabilitacija Donjega grada, Gornjega grada i Kaptola / Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba

Sustavna obnova središta gradova u Hrvatskoj uglavnom je izostala, kao i najavljena, a do sada neprovedena, sanacija područja nakon ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina. Pojedine se aktivnosti u gradovima provode ad hoc, tj. od slučaja do slučaja, odnosno od projekta do projekta. Upravo situacija nastala nakon potresa u Zagrebu 22. ožujka 2020. dala je poticaj da se učini ono što je trebalo prije nekoliko desetljeća, tj. da započne sustavna obnova zaštićenoga povijesnog dijela gradskog središta Zagreba. Kao prilog tome, kao i doprinos saniranju posljedica potresa u Zagrebu, priređen je i tekst ove publikacije koji bi trebao dati odgovor na veći broj pitanja koja prate procese cjelovite urbane obnove. Cilj ovog teksta je sagledavanje urbane obnove s aspekta planiranja i upravljanja gradom analizirajući sve aspekte mogućih promjena s okolišnog, društvenog i ekonomskog stajališta. Analiziraju se uzroci, procesi i mogući pristupi obnovi gradskih središta radi boljeg spoznavanja procesa koji se godinama odvijaju na prostoru Donjega i Gornjega grada u Zagrebu, a posebice nakon potresa u ožujku 2020.

URBANA1   URBANA2

 

 

KONSTRUKCIJSKA POJAČANJA ZIDANIH ZGRADA – METODE I PRIMJERI

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek izdao je znanstvenu knjigu i sveučilišni udžbenik Konstrukcijska pojačanja zidanih zgrada – metode i primjeri. Djelo je nastalo suradnjom stručnjaka Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek i Građevinskog fakulteta u Sarajevu i ima status sveučilišnog udžbenika temeljem odluke Sveučilišnog odbora za izdavačku djelatnost Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Dosad na hrvatskom jeziku nije objavljena nijedna knjiga koja obrađuje pojačanja zidanih zgrada. Djelo sustavno obuhvaća svjetske i domaće znanstvene spoznaje do kojih se došlo istraživanjima u  posljednjih četrdeset godina radi utvrđivanja potresne otpornosti zidanih zgrada i metode njihova pojačanja. Može se očekivati da će zbog svoje aktualnosti i inovativnosti kao i nužnih radova kojima se stare zidane zgrade pojačavaju bilo do razine suvremenih zahtjeva bilo do moguće tehnički prihvatljive razine naići na dobar prijam širokog kruga čitatelja.

nyrko1

 

 

ZIDANE KONSTRUKCIJE

u novom izdanju prof. Zorislav Sorić obradio je proračune prijenosa vertikalnih i horizontalnih sila te duktilno ponašanje zidanih građevina. Proračuni se temelje na graničnim stanjima nosivosti i uporabljivosti specifičnima za zidane konstrukcije. Posebna pozornost posvećena je proračunu zidanih građevina u seizmičkim područjima, a kao primjer proračunana je jedna četveroetažna zidana građevina na seizmičke sile. Na ukupno 550 stranica dana su rješenja za mnoge probleme u praksi, proračuni i pojačanja zidanih konstrukcija: proračunska nosivost nearmiranoga ziđa na vertikalno kontinuirano opterećenje pri mortu u cijeloj sljubnici ili u trakovima, nosivost na koncentrirano opterećenje, nosivost ziđa opterećenog vertikalnom i horizontalnom silom i momentom savijanja u ravnini, nosivost ziđa opterećenog horizontalnim silama okomito na njegovu ravninu, proračunska nosivost armiranoga i omeđenog ziđa, armatura vertikalnih i horizontalnih serklaža, nosivost na seizmičke sile, pojednostavnjeni proračuni zidanih građevina i pojačanje zidanih konstrukcija. http://www.casopis-gradjevinar.hr/izdavastvo/ 

ZIDANE Soric

 

...

 

DIJELOVI PRAVILNIKA STARIJE GENERACIJE ZA PROJEKTIRANJE POTRESNO OTPORNIH KONSTRUKCIJA

Ovdje su kopirani dijelovi pravilnika za projektiranje potresno otpornih konstrukcija iz 1964. i iz 1981. godine (posebno pravila za zidane zgrade) kako bi se mlađi kolege upoznali s načinom projektiranja zidanih konstrukcija nekoć.