22.02.2021. Savjetovanje 7: OBNOVA ZAGREBA NAKON POTRESA - Zagrebu od Osijeka

Mjesec dana prije konferencije 1CroCEE 2021, koja će se održati točno godinu dana nakon potresa koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio grad Zagreb i okolno područje, kolege iz Osijeka na 
Savjetovanju 7: OBNOVA ZAGREBA NAKON POTRESA  prezentiraju svoja znanja s idejom da se pomogne Zagrebu.

Sva predavanja su snimljena i  možete ih pronaći na ovim stranicama. Nećemo odustati od podizanja razine znanja (ključno za kvalitetnu obnovu Zagreba) niti od kontinuiranog rada na podizanju razine svijesti o riziku od potresa (ključno za budućnost).

Vidimo se za mjesec dana na konferenciji 1CroCEE 2021 (22. - 24. ožujak).

Snimke pojedinačnih predavanja:


Davorin Penava: Utjecaj otvora na potresnu otpornost ab okvira s ispunskim ziđem

U okviru predavanja obrazložen je utjecaj otvora na potresnu otpornost armiranobetonske konstrukcije s ispunskim ziđem od opečnih blokova. Svojstva konstrukcije i djelovanja određena su u okviru istraživačkih projekata Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske pod naslovom „Seizmički proračun okvirnih konstrukcija s ispunom (proj. br.: 149-1492966-1536)“ i Hrvatske zaklade za znanost pod naslovom "Uokvireno ziđe - kompozitni nosivi sustav kod armirano-betonskih zgrada (proj. br.: HRZZ-IP-2013-11-3013)". Putem računalnog programa ATENA usklađen je odziv proračunskog mikromodela i stvarnog modela konstrukcije, a zatim analiziran odziv modela uslijed potresnog opterećenja konstrukcije u jednom ortogonalnom smjeru pri čemu se okvir s ispunskim ziđem opterećuje u vlastitoj ravnini. Uzimanjem u obzir mogućnosti otvora različitih veličina i razmještaja otvora te ziđa bez otvora iznađena su bitna svojstva jednostavnog proračunskog modela prihvatljivog za praksu uzimajući u obzir različita stanja oštećenja (neoštećeno – lagano oštećeno – teško oštećeno ali upotrebljivo – teško oštećeno i neupotrebljivo – rušenje). Utvrđeno je do koje granice postojanje ispunskog ziđa u armiranobetonskoj okvirnoj konstrukciji doprinosi potresnoj otpornosti okvira i daje korisne (pozitivne) učinke, a kada postaje ometajući element zbog kojega se povećava oštetljivost građevine. Prikazan je mogućnost promatranja okvira s ispunskim ziđem kao jedinstvenog konstrukcijskog elementa „uokvireno ziđe“ te su dane praktične upute za primjenu kod projektiranja građevina.

CV.pdf          prezentacija.pdf

Penava_prezentacija

.


Filip Anić: Okviri s ispunskim ziđem opterećeni seizmičkim djelovanjem okomito na vlastitu ravninu

Sažetak: Konstruktivni sustavi višekatnica većinom su sastavljeni od okvira sa ispunskim ziđem. Prilikom seizmičkog djelovanja, takve konstrukcije su pobuđene kako inercijskim tako i silama međukatnih pomaka, a ispunsko ziđe interaktira s okvirom koji ga omeđuje. Takva djelovanja mogu se razložiti na smjerove prema ravninama pružanja okvira sa ispunskim ziđem, a ova prezentacija se fokusira upravo na okomita djelovanja. U prezentaciji fokus se zadržao na problematici takvog djelovanja ponajviše pregledom literature eksperimentalnih ispitivanja i analitičkih modela. Nakon pregleda literature prikazana su fizička i numerička ispitivanja provedena na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek.

CV.pdf

anic_prezentacija

Ivica Guljaš: Ispitivanje modela armiranobetonskog okvira sa zidanim ispunom na potresnom stolu

Ova prezentacija opisuje iskustva u provedbi eksperimenta na potresnoj platformi u okviru znanstveno-istraživačkog projekta FRAMA (FRAmed-Masonry) financiranog sredstvima Hrvatske zaklade za znanost u potresnom laboratoriju Instituta za zemljotresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju u Skopju, Republika Makedonija. Dva modela s dvije različite vrste zidanog ispuna bila su izložena simuliranim podrhtavanjima tla nominalnih vršnih ubrzanja između 0,05g i 1,20g. Seizmičko ispitivanje trokatne okvirne konstrukcije sa zidanim ispunom izrađene u mjerilu 1:2,5 omogućilo je analizu ponašanja ovih složenih sustava pri različitim intenzitetima seizmičke uzbude. Početne faze ispitivanja s malim vršnim ubrzanjima rezultirale su pojavom samo nekoliko manjih pukotina u zidnom ispunu dok bi se završne faze ispitivanja mogle opisati slomom konstrukcije budući je većina nearmiranih zidova prvog i drugog kata bila znatno oštećena, uz gotovo zanemariva oštećenja okvira uglavnom na gredama i jako armiranim čvorovima. Vertikalna stabilnost konstrukcije nije bila ugrožena. Dan je pregled izmjera i masa, izgradnje i instrumentacije modela, primijenjenog podrhtavanja i zapažanja o ponašanju modela tijekom ispitivanja. Opisane su sve pripreme, nepoznanice i izazovi s kojima smo se suočili tijekom planiranja i izvedbe ispitivanja ali i veliko zadovoljstvo koje smo osjetili njegovim uspješnim dovršetkom.

CV.pdf          prezentacija.pdf

Guljas_prezentacija


Ivan Kraus: Tradicijske zemljane kuće u potresno aktivnim područjima

Dostupni dokazi klasificiraju zemljane kuće Slavonije i Baranje kao najbolja ostvarenja tradicionalne hrvatske seoske arhitekture. Iako prisutne u Hrvatskoj, zemljane kuće su napuštene i često u vrlo lošem stanju, a kao potencijalni domovi za moderno stanovanje se zaobilaze zbog povezivanja sa siromaštvom. Prve kuće od zemlje su se gradile primjenom materijala koji se dobivao iz neposredne okolice kuće, kopanjem podruma ili bunara. Iskustveno stečeno znanje o građenju se prenosilo usmenom predajom s naraštaja na naraštaj, bez znanstvene potvrde nosivosti i otpornosti konstrukcijskih elemenata. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara tradicionalnu kuću definira kao nepokretno kulturno dobro koje, kao takvo, treba zaštititi od nestajanja. Ipak, do danas nije provedeno istraživanje tradicijske hrvatske zemljane arhitekture kako bi se procijenilo njeno ponašanje na normirana djelovanja, mogućnost izvedbe novim tehnologijama te kako bi se podržala njena sanacija i revitalizacija. Hrvatska je smještena u potresno aktivnom području pa se projektiranje svih konstrukcijskih sustava i elemenata mora provesti u skladu s normama niza HRN EN 1998. U ovom predavanju dan je kratak osvrt na aktualne norme za projektiranje konstrukcija i mogućnosti njihove primjene na zemljanu arhitekturu. Dan je osvrt i na eksperimentalna ispitivanja u okviru kojih su modeli zemljanih kuća ispitani na potresnim stolovima. Konačno, na kraju su prikazani rezultati istraživanja uz primjenu numeričkih modela zidova od nabijene zemlje.

CV.pdf          prezentacija.pdf

kraus prezentacija

Tanja Kalman Šipoš: Potresni rizik urbanih područja u Hrvatskoj

Potresni rizik raste sa urbanizacijom širom svijeta te postaje značajan problem za države u razvoju. Sukladno tome, procjena potresnih rizika se mora izvršiti za urbana područja izložena riziku, kako bi se smanjila oštetljivost nakon mogućih katastrofalnih potresa. Primjenom simulacijskih modela koji procjenjuju baze podataka o zgradama i gustoćama naseljenosti urbanih područja, ispitani su faktori rizika i definirani mogući potresni rizici. Kao rezultat, predložen je model predviđanja s indikativnim ishodom za ugrožene zgrade i stanovništvo u urbanim područjima u funkciji vršnog ubrzanja tla. Rezultati analize su ukazali na potrebu za nužnim detaljnim pristupom riziku za ugrožene gradove i na nužno upozorenje gradskim upravama da se direktno uključe u analizu potresnih rizika prije katastrofa i planiranja kako bi potaknuli razvoj strategije smanjenja rizika.

CV.pdf          prezentacija.pdf

Prezantacija_tanja_KS

Mirjana Bošnjak-Klečina: POTRESNA OTPORNOST KUPOLE ĐAKOVAČKE KATEDRALE

U Hrvatskoj postoji veliki broj starih sakralnih građevina koje su gradili vrsni graditelji tadašnjeg vremena. Neke su se od tih građevina do današnjih dana održale bez većih i uočljivih nedostataka, dok su druge doživjele teška oštećenja konstrukcije. Ovakav tip zidane konstrukcije je veoma složen, a oštećenja od potresa na ovakvim građevinama nisu srodna oštećenjima na uobičajenim. Istraženo je ponašanje tipičnog konstrukcijskog elementa – kupole. Provedena je analiza naprezanja. Kupola je zidana opekom, raspona 11,0 m. Analiziran je utjecaj stalnog i potresnog opterećenja na stanje naprezanja u konstrukciji. Proračun je proveden na dva načina. Prvi je prema formulama teorije elastičnosti, a drugi metodom konačnih elemenata. Kod ove druge metode analiziran je prostorni model. U oba proračuna analiziran je utjecaj opterećenja od vlastite težine, i vlastite težine plus potresno opterećenje. Rezultat proračuna su ekvatorijalna i meridijalna naprezanja i pomaci. Utvrđeni su kritični presjeci, veličine naprezanja su usporedjene s poznatim čvrstoćama za takve konstrukcije. Utvrđena je rezerva sigurnosti kupole za tlačno i vlačno naprezanje za odabrana proračunska opterećenja.

CV.pdf          prezentacija.pdf

mirjana_prezentacija